Adatvédelmi szabályzat

Az IamIT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 1. IV. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-308333; e-mail cím: info@iamit.hu; telefonszám: +36 30 214 1158, A továbbiakban csak: „IamIT Kft”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön adatait, amelyeket Ön a http://iamit.hu honlapon a kapcsolati űrlap kitöltése során adott meg. Továbbá azokat az adatokat, amiket a honlap használata során külső szolgáltató segítségével gyűjtünk anonim módon.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím kezelésére az IamIT Informatikai Kft. (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 1. IV. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-308333; e-mail cím: info@iamit.hu; telefonszám: +36 30 214 1158; A továbbiakban csak „IamIT Kft.”) jogosult.Az IamIT Kft.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. Az IamIT Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja az IamIT Kft. a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címet a felhasználó által konkrétan kért információk megküldése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg azzal, hogy a neve és az e-mail címének megadását követően az „Elfogadom az Adatvédelmi szabályzatot” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket hírlevélküldésre nem használjuk, külön is kezeljük.

A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez:

 • A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa az Adatkezelő.
 • Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.
 • A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, hogy az Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja az Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Az anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemel-tetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

 1. Személyes adatok címzettjei

A kapcsolati űrlap kitöltése céljából megadott e-mail címét:

 • Kizárólag az IamIT Kft. és annak képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A kapcsolati űrlapon megadott e-mail címét az IamIT Kft. további személy részére nem továbbítja.
 1. Az adatkezelés időtartama az IamIT Kft. az Ön által kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket és személyes adatokat a folyamat lezárásának időpontjáig kezeli, az ügy lezárásával az e-mail címeket és személyes adatokat törli.
 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • Az IamIT Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt az IamIT Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • Az IamIT Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a IamIT Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.
 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  • Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az IamIT Kft.-től arra vonatkozóan, hogy az IamIT Kft. kezeli-e a személyes adatait. Ha az IamIT Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. Az IamIT Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
 • Helyesbítéshez való jog Ön jogosult az IamIT Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Törléshez való jog
  Az IamIT Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a IamIT Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a IamIT Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) az IamIT Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. Az IamIT Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az IamIT Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az IamIT Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha az IamIT Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön kérheti a IamIT Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a IamIT Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenezi, (iii) az IamIT Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. Az IamIT Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy az IamIT Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@iamit.hu.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon:  +36 (1) 391-1400
   Fax:  +36 (1) 391-1410
   E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Itt találja a süti szabályzatunkat.

Website by
Marketing21
crossmenu